งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรบุคลากร

 

ชื่อบริการ : ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรบุคลากร

ผู้รับบริการ : บุคลากรของมหาวิทยาลัยตามประเภท ดังนี้  1.) ข้าราชการ 2.) พนักงานมหาวิทยาลัย 3.) ลูกจ้างประจำ 4.) พนักงานราชการ 5.) ลูกจ้างชั่วคราว 

ขั้นตอนการใช้บริการ : 

  1. เข้าสู่ระบบ HRM โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับระบบ YRU Passport หรือ คลิกที่นี่
  2. เลือก เมนูบริการ และเลือกเมนูย่อย ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ คลิกที่นี่ ระบบจะแสดงรายการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  3. เลือก เมนู ยื่นเรื่องขอมีบัตร 
  4. เลือกประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จากนั้น เลือกกรณี 1) ขอมีบัตรครั้งแรก 2) ขอมีบัตรใหม่ 3) ขอเปลี่ยนบัตร  พร้อมอัพโหลดรูปหน้าตรง สวมเครื่องแบบปกติขาว 
  5. กด บันทึก เพื่อยื่นเรื่องขอหนังสือรับรอง จากนั้นทางการงานการเจ้าหน้าที่รับรอง และดำเนินการต่อไป (ระบบจะแจ้งเตือนทางอีเมล์)
  6. รับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ณ งานการเจ้าหน้าที่ (หลังได้รับอีเมล์แจ้งว่าดำเนินการแล้วเสร็จ)

แกลเลอรี่