งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ติดต่อเรา

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

โทรศัพท์ 073-299607

หมายเลขภายใน 11300-6