งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 

 • แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 1. ​​แบบประเมิน  ผลสัมฤทธิ์ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ หน.งาน รักษาการ หน.งาน 
 2. แบบประเมิน  ผลสัมฤทธิ์ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับปฏิบัติการ
 3.  แบบประเมิน  ผลสัมฤทธิ์ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญการ
 4.  แบบประเมิน  ผลสัมฤทธิ์ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญการพิเศษ
 5.  แบบประเมิน  ผลสัมฤทธิ์ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับเชี่ยวชาญ 
 6. แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
 7. แบบประเมินพนักงานราชการ
 8. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
 9. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 • แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งวิชาการ
 1. แบบเสนอตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล-ทดแทนงานสอน ปี 63
 2.  แบบประเมิน  ผลสัมฤทธิ์ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ตำแหน่งวิชาการ)
 3. แบบเสนอตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล-ทดแทนงานสอน ปี 63
 4. แบบประเมิน  ผลสัมฤทธิ์ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ตำแหน่งวิชาการ)
 5. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตำแหน่งวิชาการ)
 6. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฉบับปรับปรุง
 7. ปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตำแหน่งวิชาการ) ฉบับปรับปรุง แก้ไข 22 กพ 65
 • คู่มือการปฏิบัติงาน
 1. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งวิชาการ 
 2. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 • ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. ​​​​​ฐานในการคำนวนเงินเดือน ข้าราชการ
 2. แนวทางการกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะ ว 2 สมรรถนะตาม สกอ 
 3. การ​ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
 4. แนวทางการกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะ ว 2 สมรรถนะตาม กพ
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลลูกจ้างประจำส่วนราชการ
 6. ประกาศ กพอ.ว่าด้วยหลักเณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
 7. ประกาศ กพอ.ว่าด้วยหลักเณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
 8. ประกาศ กพอ.ว่าด้วยหลักเณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 2)
 9. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 10. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
 11. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 12. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 13. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 14. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556
 15. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ.2554
 16. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
 17. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
 18. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ.2553
 19.  การกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง
 • ระเบียบ
 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว
 5. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยอัตราค่าจ้างของ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 ฉบับล่าสุด
 6. ระเบียบสภามหวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยอัตราค่าจ้างของ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
 1. ​​ประกาศคณะกรรมการบริหารวงเงิน เรื่อง ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ฉบับปรับปรุง
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่อง การกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรตำแหน่งประเภทผู้บริหารและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 3. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องฐานในการคำนวณและช่วงค่าจ้างสำรับการเลื่อนค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย.61
 4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องฐานในการคำนวนและช่วงค่าจ้างสำหรับการเลื่อนค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย1 ต.ค. 62 ฉบับปรับปรุงล่าสุด
 5. ประกาคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปกิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 6. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการลาและมาทำงานสาย
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องมาตรฐานเว็บไซต์ส่วนบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องรูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ระดับหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องรายชื่อโครงการและรายละเอียดสำหรับทดแทนภาระสอน ตำแหน่งวิชาการ
 11.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องรายชื่อโครงการและรายละเอียดสำหรับทดแทนภาระงานสอนของบุคลากรตำแหน่งวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) สังกัดสำนักงานอธิการบดี ฉบับล่าสุด 1 ต.ต.65
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อโครงการและรายละเอียดสำหรับทดแทนภาระงานสอนของบุคลากรตำแหน่งวิขาการ ปีการศึกษา 2566 (1 ส.ค.66)
 14. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อโครงการและรายละเอียดสำหรับทดแทนภาระงานสอนของบุคลากรตำแหน่งวิขาการ ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) (1 ส.ค.66)
 15. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือใกล้ขึ้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2566 (ล่าสุด)
 • ​ข้อบังคับ
 1. ​​ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเเละเงื่อนไขการเลื่อนเงินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปี พ.ศ. 2554
 2. ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน 2554