งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

วันนี้ (27 ตุลาคม 2566) เวลา 09.30 น. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี  แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยเข้ารับช่อดอกไม้ จำนวน 5 ราย ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม สาขาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย ได้แก่ อาจารย์นุรอัยนี หะยียูโซะ สาขาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อาจารย์ ดร.วารุณี หะยีมะสาและ สาขาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ สาขาการตลาด สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่