งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ก.บ.ม. เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2566 (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ก.บ.ม. เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2566  (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)