งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย

          วันนี้ (14 มิ.ย.66) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ บุคลากรนิติกร งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  

แกลเลอรี่