งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุม งานการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ ( 7 มิถุนายน 2566) งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566 ประชุม ณ ห้องประชุมงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานและรายงานปัญหาระหว่างการดำเนินงาน โดยมี นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธาน และนางสาวพิมพ์รดา แก้วพิศดาร หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม

แกลเลอรี่