งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

     วันนี้ (26 พ.ค. 66) เวลา 09.30 น. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี  แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยเข้ารับช่อดอกไม้ จำนวน 5 ราย ได้แก่ ดร.สุกฤษตา รักสุจริต สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง สาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ปราโมทย์ ศรีปลั่ง สาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

แกลเลอรี่