งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ก.บ.ม.) พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการสรรหาเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ก.บ.ม.) พ.ศ. 2566