งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะ รอบกุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะ รอบกุมภาพันธ์ 2566