งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ก.บ.ม.) พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการสรรหาก.บ.ม. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2566