งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ก.บ.ม.) พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการสรรหาก.บ.ม. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ก.บ.ม.) พ.ศ. 2566