งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2566