งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้ปรับระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

 วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2566) เมื่อเวลา 09.30 น. งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้ปรับระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ในการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เป็นผู้มอบดอกไม้ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. นางปัทมา เนียมบดี ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สังกัดสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2. นางสาวลักขณา รักขพันธ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3. นางอธิพร สมจิตต์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 4. นางสาวจีราพร จินดาดวง ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี 5. นายชลธิวัตน์ นุ้ยไกร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่