งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศปฏิทินการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศปฏิทินการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566