งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครและคัดสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

https://drive.google.com/file/d/1rgEeiQU-0DCAAVFM74vIQ3F9CojtEk0g/view?usp=sharing