งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2567

                วันนี้ (7 มิ.ย.67) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาการแทนรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหัวหน้าส่วนราชการทั้ง 7 ส่วนราชการ ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและผู้แทนพนักงานมหาหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

                        สำหรับวาระการประชุมมีวาระนำเสนอเพื่อรายงานผลการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง ปี พ.ศ. 2563 และ 2564 ที่ได้รับการขยายระยะเวลาการส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษ จำนวน 3 รายรายงานผลการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง ที่บรรจุปีงบประมาณ 2565 และปีงบประมาณ 2566จำนวน 13 ราย พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณากรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 5 อัตรา ทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ 2567 และการโอนย้าย พิจารณาให้ความเห็นชอบดังนี้ยกเลิกเอกสารหมายเลข 1 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2567 พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า พิจารณาเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ทดแทนอัตราว่างจากการเสียชีวิต      

แกลเลอรี่