งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

               วันนี้ (31 พ.ค. 67) เวลา 09.30 น. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมการประชุม และรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ

แกลเลอรี่