งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2567

          วันนี้ (17 พ.ค. 67) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาการแทนรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหัวหน้าส่วนราชการทั้ง 7 ส่วนราชการ ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและผู้แทนพนักงานมหาหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

          สำหรับวาระการประชุมมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. ... พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567 – 2571) พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า และพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พิจารณากรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระยะที่ 2 (3 ปี) และไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่สิ้นสุดสัญญาจ้างระยะที่ 2 (3 ปี) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 กรณีได้รับการขยายระยะเวลาการต่อสัญญาจ้าง จำนวน 7 ราย พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี พิจารณากรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2571) พิจารณาขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ พิจารณา (ร่าง) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ให้เป็นส่วนงานภายในระดับคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และพิจารณาผลการประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

แกลเลอรี่