งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

            วันนี้ (26 เมษายน 2567) เวลา 09.30 น. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้รับเกียรติจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยเข้ารับช่อดอกไม้ จำนวน 1 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา รหัสสาขา 6501 อนุสาขาวิชาพลศึกษา รหัสสาขา 650149 วิธีที่ 1 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

แกลเลอรี่