งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการฯ และลูกจ้างประจำ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กรณีเกษียณอายุ/ลาออกจากราชการ

กรณีถึงแก่ความตาย

ลูกจ้างประจำ

กรณีเกษียณอายุ/ลาออกจากราชการ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง