งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินค่างาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินค่างาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2567