งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุม งานการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ ( 2 ตุลาคม 2566 ) ประชุม งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566 ประชุม ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อมอบหมายตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมิน 1/2567 และกับติดตามการดำเนินงานและรายงานปัญหาระหว่างการดำเนินงาน โดยมี นายสุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภาและกฎหมาย เป็นประธาน และนางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง  และนางสาวพิมพ์รดา แก้วพิศดาร หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม

แกลเลอรี่