งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินค่างาน ณ วันที่ 11 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินค่างาน ณ วันที่ 11 กันยายน 2566