งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สู่ความเป็นเลิศด้านการทำงาน รุ่นที่ 2

วันนี้ (4 สิงหาคม 2566) เวลา 09.00 น. งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สู่ความเป็นเลิศด้านการทำงาน ให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และอาจารย์พิเศษเต็มเวลา ทั้งหมด 5 รุ่น และรุ่นที่ 2 จำนวน 125 คน ซึ่งจัดอบรม เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจกันภายใต้คำแนะนำของผู้มีประสบการณ์ ณ  โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีวิทยากร (กลุ่ม) ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สู่ความเป็นเลิศด้านการทำงาน โดยมี นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในนามผู้จัดกล่าวรายงาน และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ระหว่างวัน 4 – 5 สิงหาคม 2566

แกลเลอรี่