งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2566) เวลา 09.00 น. งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและอันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย หรือเหรียญจักรพรรดิมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 114 ราย ประกอบด้วย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) จำนวน 11 ราย ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) จำนวน 3 ราย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) จำนวน 8 ราย จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) จำนวน 32 ราย จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม) จำนวน 3 ราย เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) จำนวน 23 ราย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) จำนวน 49 ราย เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จำนวน 18 ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดี รักษาราชการแทน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่