งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2566 (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2566 (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)