งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 2 /2566

วันนี้ ( 23 มิถุนายน 2566) งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุม ติดตามการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศภายใน สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2 /2566 เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องลาดา อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธาน

แกลเลอรี่