งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศปฏิทินการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566

ประกาศปฏิทินการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566