งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศปฏิทินการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566

ประกาศปฏิทินการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะ  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566