งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศปฏิทินการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566

ประกาศปฏิทินการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566