งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อประเมินแต่งตั้งสูงขึ้นระดับชำนาญการ รอบธันวาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อประเมินแต่งตั้งสูงขึ้นระดับชำนาญการ รอบธันวาคม 2566