งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ