งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

วันนี้ (10 มีนาคม 2566) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินงาน นำเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหา ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ของสำนักงานงานอธิการบดี และรับฟังนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่