งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565

                งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และ ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

                 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่บรรจุใหม่ให้รู้จักองค์กร สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้รับรู้นโยบาย เป้าหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้า และระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย สร้างเสริมประสบการณ์ที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงาน ทั้งตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ โดยมีบุคลากรจาก งานการเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในเรื่องกฎ ระเบียบ สวัสดิการ โอกาส ความก้าวหน้า และระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ผู้เข้ารับการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเป็นทีม อีกทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนแม่ลาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Smart Farmพลังงานทดแทนต้นแบบ ให้เกิดสร้างอาชีพแก่ชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ทั้งหมด 48 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่บรรจุใหม่ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 17 รายและเป็นบุคลากรที่บรรจุใหม่ ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 31 ราย 

แกลเลอรี่