งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเจ้าภาพ เป็นเจ้าภาพ "จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2665"

    งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเจ้าภาพ "จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2665" 

    เมื่อเวลาประมาณ 08.30 (22 กันยายน 65) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2665 

    และเมื่อเวลาประมาณ 18.45 น. (22 กันยายน 65)  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานเปิดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565  “The best memories”  โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วม โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย อธิการบดีและหน่วยงานจาก 7 ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมชมวีดีทัศน์ประวัติความประทับใจและการกล่าวขอบคุณของผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ หลังจากนั้นผู้ร่วมงานมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  โดยปีนี้มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นายชรินทร์ มาประสม สังกัดงานอาคารสถานที่ นางสาวทิชากร ทัศนเบญจกุล สังกัดงานการพัสดุ นางสาวิตรี ไชยสมบัติ สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี และนางณัฐชานันท์ ล้ำลิขิตการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และพร้อมชมการแสดงจากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

แกลเลอรี่