งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นคณะกรรมการกำกับการสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วันนี้ (17 กันยายน 65) เวลา ๐๙.๐๐ น. งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นคณะกรรมการกำกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้การกำกับการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริสุทธิ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบ โดยมีอาจารย์สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าตรวจสอบบรรยากาศขณะการปฏิบัติสอบ ในวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

แกลเลอรี่