งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติการยื่นขอเดินทางไปต่างประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติการยื่นขอเดินทางไปต่างประเทศ