งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

หนังสือที่อว 0200.2_ว20249 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2564

หนังสือที่ นร1019.242 เรื่อง การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

ตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการระดับสูง

หนังสือ อว ที่0200.2/ว25130 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

  • แบบฟอร์ม

แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (แบบ 1)

แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 (แบบ 2)

แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (แบบ 3)

แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (แบบ 4)