งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงินกองทุนฯ

แบบฟอร์ม

ทะเบียนจ่ายเช็คเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย