งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Kaizen การปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติงานในระบบ

Kaizen การปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติงานในระบบ