งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Kaizen ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน

Kaizen ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน