งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (กรณีบุคลากรที่อยู่นอกระบบบุคลากร)

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (กรณีบุคลากรที่อยู่นอกระบบบุคลากร)