งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หน่วยอัตรากำลังและค่าตอบแทน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ​​​