งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

การกำหนดระดับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ