งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี