งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หนังสือรับรอง

ชื่อบริการ : หนังสือรับรอง

ผู้รับบริการ : บุคลากรของมหาวิทยาลัยตามประเภท ดังนี้  1.) ข้าราชการ 2.) พนักงานมหาวิทยาลัย 3.) ลูกจ้างประจำ 4.) พนักงานราชการ 5.) ลูกจ้างชั่วคราว(อาจารย์สัญญาจ้าง, อาจารย์พิเศษเต็มเวลา, จ้างเหมาบริการ)

ขั้นตอนการใช้บริการ : 

  1. เข้าสู่ระบบ HRM โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับระบบ YRU Passport หรือ คลิกที่นี่
  2. เลือก เมนูบริการ และเลือกเมนูย่อย ขอหนังสือรับรอง หรือ คลิกที่นี่ ระบบจะแสดงรายการหนังสือรับรอง
  3. เลือก เมนู ยื่นเรื่องขอหนังสือรับรอง เพื่อยื่นเรื่องขอหนังสือรับรอง
  4. เลือกประเภทหนังสือรับรอง ภาษาของหนังสือรับรอง พร้อมระบุข้อมูลเพื่อนำไปใช้ และกรณีที่เลือกประเภทหนังสือรับรองเป็นหนังสือรับรองรายได้ ให้กรอกรายได้เพิ่มเติม
  5. กด บันทึก เพื่อยื่นเรื่องขอหนังสือรับรอง จากนั้นทางการงานการเจ้าหน้าที่รับรอง และดำเนินการต่อไป (ระบบจะแจ้งเตือนทางอีเมล์)
  6. รับหนังสือรับรองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ (หลังได้รับอีเมล์แจ้งว่าดำเนินการแล้วเสร็จ)