งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คู่มือการปฎิบัติงาน

 1. คู่มือการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดสรร
 2. คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฉบับปรับปรุง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 3. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งวิชาการ
 4. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 5. คู่มือการปฏิบัติการ การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือก
 6. คู่มือการปฏิบัติงานการเขียนโครงการ
 7. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ก.บ.ม.)
 8. คู่มือการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
 9. คู่มือการปฏิบัติงาน การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 10. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการที่บรรจุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
 11. คู่มือการปฏิบัติการ วิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
 12. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการประเมินค่างานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
 13. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 14. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขอมีบัตรและการจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 15. คู่มือประกันสังคม
 16. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบสวนข้อเท็จจริง