งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ