งานการเจ้าหน้าที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย